Lise Marie Witt Udsen

Konsulent , cand.scient.pol.

+45 24997787 / +45 24997787

lisuds@rm.dk

Præsentation

Erfaring med projektledelse af udviklings-, implementerings- og afprøvningsprojekter samt evalueringer i forhold til socialt udsatte borgere inden for voksenhandicapområdet, socialpsykiatrien og i beskæftigelsesindsatsen - fx i forbindelse med implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering. Erfaring med udvikling og gennemførelse af videnskabende netværksprojekt, herunder undervisning af projektmedarbejdere i praksisbaseret forskning, i projektet om aldring og autisme. Erfaring med udvikling af projektansøgninger i samarbejde med netværk. Erfaring med design og gennemførelse af evalueringer af indsatser i forhold til udsatte borgere - fx i forbindelse med evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte inden for det kommunale bostøtteområde. Har desuden erfaring med udvikling af dokumentationsprogrammer samt måling af livskvalitet, herunder oversættelse af internationalt måleredskab og tilpasning til danske forhold.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse og processtøtte
 • Evaluering (design, udvikling af dataindsamlingsinstrumenter, dataindsamling (kvalitativ og kvantitativ), analyse, afrapportering og formidling)
 • Videnskabende netværk og praksisbaseret forskning
 • Projektudvikling og udarbejdelse af projektansøgninger
 • Solidt kendskab til udsatte voksne (voksenhandicap og socialpsykiatri)
 • Erfaring inden for social- og sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Evaluering af samarbejdsmodel i forhold til børn med spastisk lammelse, Aarhus Kommune
 • Interne sekretariats-/organisationsudviklingsopgaver
 • Sparring til forprojekt til ph.d. om pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Langt fra - tæt på, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Kommunikation for livet, Institut for Kommunikation og Handicap

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for udvikling af brobygningsprojekt på beskæftigelsesområdet
 • Projektleder for udvikling og gennemførelse af videnskabende netværksprojekt om aldring og autisme (støttet af Veluxfonden)
 • Projektleder for evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte i Aarhus, Viborg, Randers, Herning og Favrskov Kommune
 • Projektleder for evaluering af risikovurderingsredskabet Bröset Violence Checklist i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for KOTARE-projektet – afprøvning og implementering af kognitiv træning i arbejdsmarkedsrehabilitering (støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Helsefonden)

2008-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udarbejdelse af bruger- og pårørendeundersøgelse på de sikrede institutioner (UFOS – unge og forældre om de sikrede institutioner og deres åbne afdelinger)
 • Udarbejdelse af eksterne evalueringsrapporter i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Sekretariatsbistand til Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE)
 • Konsulentbistand til Socialministeriet og Deloitte i forbindelse med udarbejdelse af et redskab til at måle livskvalitet for ældre på plejecentre
 • Kontaktperson for de sociale indikatorprogrammer (SIP) på voksenhandicapområdet
 • Evaluering af det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Konsulent for udvikling og implementering af de sociale indikatorprogrammer (SIP) i Danmark

2007-2008 Fuldmægtig, Sundhedssekretariatet, Region Midtjylland

 • Opstarte og gennemføre forløb med hospitalspraktik for administrative medarbejdere i Sundhedsstaben i samarbejde med hospitalerne
 • Koordinering af og udarbejdelse af oplæg til introduktion for nye medarbejdere i Sundhedsstaben
 • Indsamling, koordinering og udarbejdelse af Sundhedsstabens bidrag til den Regionale Udviklingsplan
 • Udarbejdelse af oplæg til direktør og politikere
 • Sekretariatsbetjening af mødefora for Sundhedsstabens afdelingschefer og kontorchefer

2005-2006 Studentermedhjælper i sekretariatet for Netværket vedr. Domfældte Udviklingshæmmede (NDU)

2005 Praktikant og studentermedhjælper i sekretariatet for Vidensteamet vedr. Udviklingshæmmede og Senhjerneskadede med Problemskabende Adfærd

Uddannelsebaggrund

2006 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2014 Afslutningskonference om kognitiv træning i arbejdsrehabilitering

2011 KL's Sociale Temamøde

2010 Ph.d.-kursus i kvantitativ metode på Aarhus Universitet

2009 Socialt Lederforums efterårskonference

2009 3-dages kursus i livskvalitetsmålingsredskabet "Quality of Life Profile" v/University of Toronto, Canada

2008 Projektlederkursus

2005 1-dags kursus i Neuropædagogik

2005 Temadag ved SFI (nu: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) om evaluering på handicapområdet

2005 Forstandergruppens landsmøde