Jesper Buchholdt Gjørup

Cand.scient.adm.

+45 21702596

jesgjo@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/jesperbuchholdtgjoerup

Præsentation

Jesper arbejder med forbedringer og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. 25 års erfaring med analyser og udviklingsprojekter i den offentlige sektor. 22 års erfaring som konsulent - i kommune, amt og region. Konsulentopgaver for kommunale forvaltninger, afdelinger og institutioner (skat, teknik, social, kultur og erhverv), ældreområdet, hospitaler, psykiatrien, praktiserende læger, sociale tilbud og regionale stabsfunktioner. Underviser på efteruddannelse for ledere, læger, sygeplejersker og administrative medarbejdere. Evalueringer og hjælp til implementering af ny praksis Har fx arbejdet med nedbringelse af tvang i psykiatrien, den tværsektorielle indsats overfor den ældre medicinske patient, kronisk sygdom og hospitaler med akutfunktion. Arbejder aktuelt bl.a. med Sikkert patientflow og Apopleksi

Kompetenceprofil

 • Kvalitetsudvikling, forbedringsarbejde og implementeringstøtte
 • Konsulentbistand, vejledning og rådgivning
 • Evalueringsopgaver og undersøgelser
 • Hospitaler, psykiatri, kommuner og almen praksis

Publikationer

Evaluering af Den Regionale MRSA-enhed i Region Midtjylland.   Monica Milter Ehlers Jesper Buchholdt Gjørup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 27 sider.

Styr på diabetes 2 - forandringskatalog.   Jesper Buchholdt Gjørup Center for Kvalitetsudvikling, 2007 , Side. 19 sider.

Styr på diabetes 2 - afsluttende statusrapporter fra deltagerne i kvalitetsprojektet.   Jesper Buchholdt Gjørup Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 84 sider.

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012.   Pernille Bjørnholt Nielsen Lisbeth Ørtenblad Jesper Buchholdt Gjørup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 167 + 334 sider.

Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb. Inspirationskatalog med dokumenterede erfaringer, eksempler og redskaber - til lægesekretær og ledere på sygehusafdelinger.   Jesper Buchholdt Gjørup Center for Kvalitetsudvikling, 2010 , Side. 43 sider.

Audit om opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen. Opsamlingsnotat.   Pernille Bjørnholt Nielsen Jesper Buchholdt Gjørup DEFACTUM, 2016 , Side. 19 sider.

Evaluering af fem indsatser i Region Midtjylland for den ældre medicinske patient.   Pernille Bjørnholt Nielsen Torben Holm Jesper Buchholdt Gjørup DEFACTUM, 2016 , Side. 34 sider.

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer.   Gry Trust Mertz Jesper Buchholdt Gjørup Jens Hansen Lise Marie Witt Udsen DEFACTUM, 2017 , Side. 10 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 DEFACTUM og Koncern Kvalitet

 • bestyrelsesmedlem i Dansk Evalueringsselskab (DES) 2015-2017
 • Undervisning i forbedringsmetoder
 • Metodekatalog til forbedringsarbejde
 • Undersøgelse af arbejdsmarkedet for peer-medarbejdere
 • Nationalt projekt: Lærings- og Kvalitetsteam om apopleksi
 • Kapacitetsopbygning vedr, forbedringsmetoder
 • Regionalt forbedringsfællesskab om Sikkert Patientflow
 • Kompetenceudviklingsforløb for Hospitalsapoteket
 • Forbedringsfælleskaber i Region Midtjylland
 • Vejleder på Region Midtjyllands Forbedringsvejlederuddannelse
 • Evaluering af forløbskoordination vedr den ældre medicinske patient
 • Evaluering af nationalt satspuljeprojekt om forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

2011-2015 Konsulent, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • National evaluator af satspuljeprojekt om bæltefri afsnit
 • Konsulent for projekt om bæltefrit afsnit på AUH Risskov
 • Evaluator ift projekter om Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP)
 • National slutevaluering af projekt "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015"
 • Midtvejsevaluering af projekt "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015"
 • Evaluator på kompetenceudviklingsforløb om kognitiv adfærdsterapi i psykiatrien
 • Oplægsholder på temadag for kvalitetsnøglepersoner på sociale tilbud
 • Proceskonsulent for temadag for BUC i psykiatrien
 • Underviser på kursus i intern survey på AUH
 • Proceskonsulent i gennembrudsprojektet "Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015"
 • Arbejdsmiljørepræsentant og LMU-medlem i CFK 2011-2014
 • Proceskonsulent for hospitaler vedr. implementering af patientsikkerhedspakker
 • Proceskonsulent for klinisk mikrosystem på Hammel Neurocenter
 • Projektleder af programevaluering: Forstærket indsats overfor kronisk sygdom 2010-2013
 • Ansvarlig for evaluering af regional MRSA-enhed
 • Proceskonsulent og vejleder for almen praksis i projekt Kronikerkompasset (inspireret af Gennembrudsmetoden)

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Introduktion af forbedringstavle (Kaizen) på infektionsmedicinsk sengeafsnit
 • Underviser på workshops for lægesekretærer vedr. lean-metoder
 • Proceskonsulent på Operation Life Værksteder: implementering af patientsikkerhedspakker ud fra gennembrudsmetoden
 • Proceskonsulent i gennembrudsprojektet Styr på Diabetes-2
 • Proceskonsulent i projekt "Tid til den lægefaglige kerneydelse" i psykiatrien
 • Forfatter af Idékatalog vedr. effektive arbejdsgange på hospitaler målrettet ledere og lægesekretærer
 • Kortlægning af Lægesekretærers arbejde
 • Proceskonsulent og vejleder i Implementeringsnetværk vedr. tvang i Psykiatrien 2010
 • Underviser på fire hospitaler i Intern Survey ift Den Danske Kvalitetsmodel
 • Akkrediteringsstøtte ift Den Danske Kvalitetsmodel
 • Surveyor på sygehuse: tracers

2008-2009 Kvalitetskonsulent, Århus Sygehus

 • Regionale audit af klinisk kvalitet (NIP-områder)
 • Vejleder for forbedringsteam på intensiv afsnit (del af Operation Life-kampagnen)
 • Patientsikkerhedsaudit af alvorlige utilsigtede hændelser
 • Retningslinjer vedr. sepsis, UTH, optælling ved invasive indgreb, NIP mv.
 • NIP-kontaktperson: kvalitetsmonitorering af apopleksi, diabetes, hofteoperationer, KOL, lungecancer og akut mave-tarm-kirurgi
 • Patientsikkerhed: rapportering, analyse og forebyggelse af utilsigtede hændelser

2006-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Medlem af MED-udvalg der planlagde etablering af Center for Kvalitetsudvikling
 • Proceskonsulent/vejleder på læringsseminarer i gennembrudsprojekter
 • Proceskonsulent og vejleder i gennembrudsprojektet "Styr på Diabetes-2" i almen praksis

1999-2006 Organisationskonsulent, Uddannelsesafdelingen, Århus Amt

 • Konsulentopgave for Reva Randers
 • Konsulentopgaver for sociale bo- og aktivitetstilbud
 • Konsulentopgaver på Sølund
 • Undervisning i ikke-voldelig kommunikation
 • Lederudviklingsforløb på Tingagergården
 • Kompetenceudvikling i administrationen på Randers Centralsygehus
 • Fokusgruppeundersøgelse af ergo- og fysioterapiens organisering på Århus Sygehus
 • Fokusgruppeundersøgelse i revalideringscentre ifm fusion
 • Konsulentopgaver i reva-centre/jobcentre
 • Medvirkede til udvikling af koncept for arbejdsklimaundersøgelser
 • Fokusgruppeundersøgelse af Afdelingssygeplejerskers vilkår for ledelse
 • Underviser yngre læger på speciallægeuddannelse (LAS-1)
 • Underviser, vejleder og ansvarlig for Mellemlederuddannelsen
 • Underviser på kurser i Projektledelse
 • Evaluering af kompetenceudviklingsprojekter
 • Planlagde og gennemførte flere kompetenceudviklingsforløb
 • Proceskonsulent i talrige dialoger om arbejdsklimaet på hospitaler, i psykiatrien, bosteder og i administrationen
 • Undersøgelse af et sygehus' anvendelse af strategikort

1994-1999 Organisationskonsulent, Vejle Kommune

 • Kompetenceudvikling af medarbejderne i Erhvervscentret
 • Udviklingsforløb for Kulturudviklingsafdelingen
 • Udviklingsforløb for rådhusets Information og Folkeregisteret
 • Kvalitetsudvikling i personalekantine
 • Analyse af Stadion- og Halområdet
 • Organisationsanalyse af VejleCentret/Idrættens Hus
 • Organisationsanalyse af Jacob Gade Teatret
 • Nyt koncept for Aktivitetshuset (medborgerhus med foreninger)
 • Underviser i projektarbejde og evaluering
 • Evaluering af Service Services organisering
 • Målsætning for Senior Service (ældreomsorgen)
 • Organisationsudvikling i Teknisk Forvaltning
 • Organisationsudvikling i Beredskabsafdelingen
 • Evaluering af strukturen i Personforvaltningen
 • Evaluering af værestedet Cafe Parasollen
 • Underviser i service- og kvalitetsudvikling på kommunomuddannelse
 • Decentralisering og omstilling
 • Underviser på lederuddannelse
 • Underviser i kvalitetsudvikling og projektarbejde
 • Proceskonsulent i organisationsudvikling
 • Rekrutteringsopgaver (direktører, chefer)

1991-1994 Planlægningsmedmedarbejder, Sygehusforvaltningen/Udviklingsafdelingen, Fyns Amt

 • Evaluering af Rudkøbing Sundhedscenter og andre sundhedsforsøg
 • Sundhedsydelsesprofiler
 • Evaluering af Astmaskole
 • Skadebehandlingens organisering
 • Samspilstrategi: sygehuse, kommuner og almen praksis
 • Planlægning af præhospital indsats
 • Kortlægning af sygehusintern kommunikation

1986-1990 Deltidsansat i biludlejningsfirma (InterRent Østergaard Biler)

 • Klargøring og udlejning af biler i Aalborg Lufthavn

1985-1986 Deltidsansat i pakkepostfirma (A1 Post)

1985-1985 Fabriksarbejder på sodavandstapperi

1985-1985 Løsarbejder i specialrengøringsfirma (Polygon)

1984-1985 Natportier på Hotel Skanderborghus

Uddannelsebaggrund

2011 Arbejdsmiljøuddannelse

2010 Surveyor Training v/ CHKS, UK

2008 Grundkursus i Patientsikkerhed, Rebild

2006 Breakthrough Series College, IHI, USA

2001 Systemic Management Summer School v/ KCC, UK

2001 Systemisk konsulentarbejde v/DISPUK

2000 Management Summer School v/ KCC, UK

1997 Alment voksenpædagogisk grundkursus (AVG - 120 lektioner)

1994 Kursus i Systemisk konsulentarbejde v/DISPUK

1991 Cand.scient.adm., Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2017-2017 Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS)

2017-2017 Foredragsrække om designtænkning på Folkeuniversitetet

2016-2016 Foredragsrække om projektledelse på Folkeuniversitetet

2016-2016 Dansk Evalueringsselskabs læringsseminarer og årskonference

2016-2016 Mentalisering - foredrag på Folkeuniversitetet

2015-2015 DSKS årsmøde med workshops om psykiatri og triple aim

2015-2015 Den nationale konference "Ned med tvang" 9. og 10. marts i Nyborg (moderator på 2 workshops)

2015-2015 Dansk Evalueringsselskabs læringsseminarer og årskonference

2014-2014 Foredragsrække om psykiatri på Folkeuniversitetet

2013-2013 International Forum for Quality and safety in Health Care i London

2013-2013 DSKS årsmøde med workshop om forløbsprogrammer

2011-2011 International Forum for Quality and safety in Health Care i Amsterdam

2009-2010 DSKS årsmøder

2008-2009 Patientsikkerhedskonferencer

2008-2008 MED grundkursus

2006-2009 Kurser i statistisk proceskontrol mm

2004-2004 Virksomheds Model Messe i Århus Amt

1999-2014 Deltagelse i supervision/konsulentnetværk

Undervisning og anden særlig erfaring

2015-2017 Bestyrelsesmedlem i Dansk Evalueringsselskab

2013-2016 Undervist sygehusansatte i forbedringsmodellen

2013-2013 Workshop om forløbsprogrammer ifm DSKS årsmøde

2013-2017 Specialuddannelse for psykiatrisygeplejersker

2010-2013 Undervist sygehusansatte i Intern Survey

2005-2006 Speciallægeuddannelsen

2001-2005 Diplomuddannelse for Ledere i Sundhedsvæsenet (DLS)

1999-2006 Mellemlederuddannelsen i Århus Amt

1995-1996 Kommunom

1993-1994 Dansk Kommunalkursus (DK-2 Økonomi)