Mett Marri Lægsgaard

Chefkonsulent , Cand.psych., ph.d.

+45 7841 4062 / +45 2484 1395

metlae@rm.dk

Præsentation

Stor erfaring med udvikling og afprøvning af dokumentationsmetoder samt med planlægning, gennemførelse og afrapportering af dokumentations- og evalueringsprojekter på det sociale og det psykiatriske område. Bredt kendskab til problemstillinger indenfor både børn/unge og voksenområdet. Interesse for og indblik i udfordringerne forbundet med at skabe sammenhæng på tværs af sektorer. Projektledererfaring fra en række evalueringsprojekter, blandt andet organisationsevalueringer og effektevalueringer. Har arbejdet med udvikling og brug af indsatsteori som styrings- og evalueringsredskab. Erfaring med auditmetoden både mhp. kritiske sager og generel faglig udvikling, samt erfaring med processtøtte til socialfaglige udviklingsaktiviteter via vidensskabende netværk og implementeringsmetoder. Underviser i metoder til vidensbasering og udvikling af socialfaglig praksis.

Kompetenceprofil

 • Psykologfaglig viden og klinisk erfaring på socialpsykiatri- og psykiatriområdet
 • Solidt metodekendskab, erfaring med kvantitative og kvalitative metoder på ph.d.-niveau
 • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsopgaver på psykiatri- og socialområdet
 • Erfaring med projektudvikling og fundraising

Ansættelser og projekterfaring

2012 Faglig leder, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Strategiudvikling og implementering
 • Sparring og supervision af konsulenter
 • Udvikling af auditmetoden
 • Projektudvikling og fundraising

2011 Chefkonsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder på Evaluering af 19M-puljen, Socialstyrelsen
 • Projektleder for nationalt netværksprojekt om kognitiv træning og arbejdsrehabilitering
 • Strategiske udviklingsopgaver på det sociale område
 • Projektleder for Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb eller har krænkende seksuel adfærd

2010-2011 Chefkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb eller har krænkende seksuel adfærd
 • Projektleder på auditforløb for VISO, Servicestyrelsen
 • Underviser på Research Light - kurser i vidensbasering af socialfaglig praksis

2009-2010 Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder på implementeringsnetværk omkring seksuelt krænkede unge, for Center for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland
 • Projektleder på auditforløb for Myndighedsenheden, Ringsted Kommune
 • Konsulent på netværksprojekt: Udvikling af specialiseret bostøtte til voksne med ADHD (finansieret af JYFE)
 • Konsulent på netværksprojekt: Sammenhæng i psykiatrien (finansieret af Momsfondet)

2007-2009 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for evaluering af Dansk Flygtningehjælps netværksprojekt omkring indsatsen overfor sindslidende/traumatiserede/misbrugende unge og voksne flygtninge
 • Konsulent for vidensskabende netværk på kvalitetsområdet finansieret af KL, Danske Regioner og SL/KTO
 • Projektleder for resultatdokumentation for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland
 • Projektleder for to evalueringer af psykologorganiseringen på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
 • Konsulent på auditforløb for Århus Kommune

2004-2007 Ph.d.-stipendiat, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

 • Konstruktion af spørgeskema om holdninger til psykiatrisk genetisk forskning og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende
 • Udarbejdelse og gennemførelse af fokusgruppestudie om patienters holdninger til psykiatrisk genetisk forskning og testning
 • Gennemførelse af fokusgruppestudie om holdninger til farmakogenetik, som del af et internationalt forskningsprojekt (London School of Economics)
 • Mundtlig og skriftlig formidling af forskningsresultater på internationale konferencer

2002-2006 Psykolog tilknyttet Klinik for Angst og Tvang, Århus Universitetshospital, Risskov

 • Udførelse af terapeutiske forløb med psykiatriske patienter

2002-2004 Forskningsassistent ved Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Århus Universitetshospital, Risskov

 • Indsamling af deltagere til internationalt forskningsprojekt om risikogener for depression og udførelse af diagnostiske interviews

Uddannelsebaggrund

2008 Ph.d.-graden i Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2002 Cand. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

1992 1. år på etnografiuddannelsen, Afd. for etnografi og socialantroplogi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2012 Oplægsholder på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference

2011 Proceskonsulentuddannelse ATTRACTOR

2011 Oplægsholder på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference

2010 Evidenskonference 2010: Hvordan skabes samspil og sammenhæng i det evidensbaserede børn og ungearbejde?, Servicestyrelsen

2010 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2009 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2008 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2004-2007 Kurser på ph.d.-niveau i blandt andet biostatistik, kvalitativ metode, spørgeskemakonstruktion, effektmåling i psykoterapi, formidling. Aarhus Universitet (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet)

2002 WHO anerkendt kursus i det semistrukturerede diagnostiske interview SCAN (Scedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry), Leicester University, UK

2000 Tilvalgsfag i Mediation og Konfliktløsning, Aarhus Universitet (Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Juridisk Institut)

Undervisning og anden særlig erfaring

2011 Underviser i "Kvalitetsudvikling på det sociale område", Master-uddannelsen i kvalitetsledelse, Syddansk Universitet

2010 Planlægning og afholdelse afholdelse af Research Light-kurser i vidensbasering af socialfaglig praksis

2000-2001 Instruktør på grunduddannelsen, Psykologisk institut, Aarhus Universitet